Pravidla, podmínky a právní omezení
pro používání internetového diskuzního fóra Vševěd


1.
...Internetovým diskuzním fórem Vševěd se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z domén vseved.info a vseved-soutez.info (dále jen „Fórum Vševěd“).

2. ...Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které Fórum Vševěd navštíví (dále jen „Uživatelé“) se řídí těmito Pravidly. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoli z www stránek Provozovatele zpřístupněných přes Fórum Vševěd a jakýmkoli způsobem užije některou z informací, která je umístěna na www stránkách dostupných přes Fórum Vševěd.

3. ...Provozovatel je odpovědný pouze za svůj vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici na internetových stránkách v rámci Fóra Vševěd. V žádném případě neodpovídá za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup ani za cizí obsah umístěný v rámci Fóra Vševěd, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho zveřejňování a/nebo užívání zabránit.

4. ...Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Fóra Vševěd.

5. ...Uživatel se zavazuje, že se bude při používání Fóra Vševěd řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Pravidly a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Provozovatele, ostatních Uživatelů, třetích osob či organizací.

6. ...Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá data, která vložil na Fórum Vševěd jsou veřejně přístupná a z důvodu technických datových vazeb je nelze odstranit.

7. ...Přístup na Fórum Vševěd může být ze strany Provozovatele úplně nebo částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

8. ...Uživatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů a souhlasí s tím, aby je Provozovatel ve smyslu Zákona zpracovával a uchovával jako správce pro účely propagace a marketingu, zejména ve smyslu zasílání technický informací Fóra Vševěd, ale také informačních materiálů k produktům a službám týkajících se Fóra Vševěd.

9. ...Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. prostřednictvím elektronické komunikace.

10. ...V průběhu standardních operací Fóra Vševěd jsou automaticky sbírány některé informace o Uživatelích (např. IP adresa).

11. ...Průběh soutěže, princip soutěže, termín soutěže, výhry a způsob jejich vyplacení je popsáno na www.vseved.info/soutez (dále jen „Soutěž“). Vše uvedeno na www.vseved.info/soutez je bráno jako součást těchto Pravidel.

12. ...Výhry v Soutěži budou vyplaceny převodem na český bankovní účet do 2 měsíců od ukončení soutěžního kola.

13. ...Uživatel se zavazuje, že...
...nebude zasahovat do užívání ani jakýmkoli jiným způsobem bránit v užití Fóra Vševěd jiným Uživatelům,
...nezašle na Fórum Vševěd viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
...nevyužije Fórum Vševěd pro rozesílání řetězových a nevyžádaných zpráv (SPAM),
...nebude na Fóru Vševěd šířit jakékoli texty nebo materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele, takovými jsou zejména texty a materiály...
...klamavé nebo nepravdivé,
...směřující proti lidské důstojnosti,
...svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví,
...propagují násilí nebo jakékoli jiné protiprávní jednání.

14. ...Uživateli je zakázáno...
...reagovat na téma pokud k němu nemá co přínosného napsat (např. odpovědi typu: "tohle neznám, to mě nezajímá, na tohle nemám čas"),
...vkládat texty kopírované z jiných internetových stránek nebo z jiných témat na Fóru Vševěd,
...soustavně vkládat texty stejného nebo podobného charakteru (např. soustavné vkládání vtipů, receptů, videí).

15. ...Uživatel je povinen zvolit kategorii která nejlépe vystihuje charakter obsahu tématu, nadpis tématu zvolit takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.

16. ...Uživateli je systémem povoleno založit max. 6 témat za den. Pokud Uživatel reagoval na téma, je mu znovu systémem povoleno reagovat až za jeho reakcí bude reakce jiného Uživatele.

17. ...Administrátor Fóra Vševěd si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o naplnění přestupku proti kterémukoliv z Pravidel a v takovém případě bez předchozího upozornění vymazat jakékoliv téma, reakci nebo účet Uživatele, zablokovat Uživateli přístup na Fórum Vševěd.